Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat má pro naši společnost velmi vysokou prioritu. Klademe vysoký důraz na ochranu soukromí uživatelů našich webových stránek a svých zákazníků a přijímáme vhodná opatření k ochraně jejich osobních údajů. V zásadě je možné použít naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si ovšem přejete využívat služeb naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Nela Vítová, Řezníčkova 1076, 547 01 Náchod, IČO: 08575045.

Jsme správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím našich webových stránek. Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailové adresy hello@glowbe.store

Podmínky v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou výslovně definovány, aby měly pokaždé stejný význam.

Vyhradili jsme si právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. V případě změn budete vždy informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem. Přesto doporučujeme občas tyto zásady ochrany osobních údajů konzultovat.

Jaké osobní údaje zpracováváme 
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Osobní údaje nám poskytujete buď prostřednictvím online obchodu nebo telefonicky. Když používáte naše služby, sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Můžeme také uchovávat informace obsažené v jakékoli korespondenci, kterou nám zašlete poštou nebo e-mailem. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje příprava či plnění smlouvy s vámi, případně jiného závazku, poskytování služeb, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely? 
Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby. Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem nebo problémem, musíme k jeho zodpovězení a vyřešení zpracovávat vaše údaje. Jakékoli informace, které jste nám poskytli, mohou být použity pro marketingové účely u nás nebo u našich distributorů, včetně zasílání katalogů, speciálních nabídek, informačních bulletinů a dalších informací, týkajících se našich produktů a služeb.

Informace o souborech cookie 
Naše webové stránky mohou používat soubory cookies. Soubor cookie je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky a pomáhá s optimalizací webu. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité a umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Vy můžete kdykoli zablokovat cookies změnou ve vašem prohlížeči, avšak naše webová stránka pak nemusí fungovat správně.

Předávání osobních údajů třetím stranám 
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím stranám bez vašeho souhlasu s výjimkou těchto subjektů, které se nacházejí v roli správce a kteří se na procesu podílejí, a to v souvislosti s vyřízením vaší objednávky, služby nebo dotazu, konkrétně:

 • přepravní partneři, pokud vám doručují zboží z vaší objednávky. Jiným třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem, s výjimkou třetích stran, kdy nám to ukládají zákony v souvislosti s jejich dodržováním.

Jak dlouho o vás uchováváme tyto informace? 
Uchováváme informace v souladu s našimi pravidly uchovávání údajů. Tyto lhůty uchovávání jsou v souladu s délkou času, který potřebujeme pro splnění všech našich povinností. Ať tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme údaje zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Tyto důvody se mohou v různých případech lišit. Ve všech případech budeme pravidelně přehodnocovat potřebu vašich osobních údajů a informace, které již nebudou potřebné, budou odstraněny.

Zabezpečení osobních údajů 
Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje způsobem, který je v souladu s požadavky GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů. Přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření jak technického, tak organizačního rázu k ochraně vašich osobních dat. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a pravidelně je aktualizujeme.

Práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů 
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme.

Právo na přístup 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vám uděluje právo na přístup ke konkrétním osobním údajům, které o vás uchováváme. Můžete nás požádat o zaslání přehledu vašich osobních údajů a máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • za jakým účelem jsou zpracovávány,
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů,
 • zdroje, ze kterých jsme tyto informace získali, pokud jsme je nezískali od vás,
 • kdo jsou příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů,
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy nebo kritéria pro určení této doby.

Odpovíme okamžitě a určitě do jednoho kalendářního měsíce od okamžiku obdržení žádosti a všech potřebných informací od vás.

Právo na opravu 
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz 
Máte právo na to, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující opravněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování 
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.
V tomto případě, však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování a po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.

Právo na přenositelnost 
Podstatou uplatnění práva na přenositelnost je možnost získat za určitých podmínek osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám sami poskytli. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku 
Máte právo vznést námitku z jakéhokoli důvodu na základě vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, pokud se to netýká zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci. Nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.

Právo podat stížnost 
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se prosím obraťte na adresu:
Nela Vítová, Řezníčkova 1076, 547 01 Náchod, emailem: hello@glowbe.store
Pokud nebude vaše stížnost vyřešena k vaší spokojenosti, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Změny zásad ochrany osobních údajů 
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 27.2.2023 a jsou pravidelně kontrolovány. Rádi bychom vás ujistili, že splňujeme nejvyšší standardy k ochraně vašeho soukromí. Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat, upravovat nebo tyto zásady měnit. Doporučujeme vám si čas od času zkontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste si ověřili, zda jsme provedli nějaké změny.